Digital storytelling contract: call for quotes by Social Care Wales

I’m grateful to Dr Emily Underwood-Lee of the George Ewart Evans Centre for Storytelling at University of South Wales, Cardiff, Wales, for sharing this call to quote from Social Care Wales. They want to receive quotes for the following piece of work from digital storytelling projects. I’m pasting the bilingual text verbatim here:

Stories around the Act: Digital stories

Overview

In order to inspire practitioners to work in new ways, we’re looking for real-life stories about positive ways of working, as part of our work to support the implementation of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (the Act). The purpose of the project is to capture stories that demonstrate the positive impact of new ways of working, in order to inspire those working with the Act.

Capturing real ‘stories’ (as opposed to theoretical case studies) about the impact of the Act on individual lives will provide an important addition to the range of learning materials available. Real stories will provide learning resources which demonstrate good practice and valuable learning and discussion points about the impact of doing things differently.

It is different to case studies because it focuses more on outcomes and less on processes. Stories can capture the ‘spirit’ of the Act across adults, children and carers examples.

The benefits are:
• Real examples of how the Act is impacting on individuals lives
• Examples which can be used to support a range of learning activities (training sessions, supervision, team meetings, etc)
• Supporting reflective practice
• Supporting learning on the Act for a wide range of stakeholders – practitioners, managers, policy leads, etc

We have put out a call for stories to the social care and health sector asking them to share stories about something new or different they have done that had a positive impact for the people they work with. Longer term, the intention is to build on the resource and have available stories which help us learn from what went well or what didn’t go well.

The stories will be made available in a new section of the Social Care Wales information and learning hub https://socialcare.wales/hub/home and through other channels.
This project is a collaboration between ADSS Cymru, Social Care Wales, Welsh NHS Confederation and Welsh Local Government Association.

Work required

In order to start the work, we want two or three good quality digital stories to make available on the hub. These must be real stories. These do not have to necessarily show the identity of those involved and we welcome submissions on creative ways of telling those stories in a digital format.
The stories need to include the views of practitioners and the people they have helped through working within the principles of the Act. This could also include other agencies they may have worked with, in order to demonstrate good partnership working.

The stories don’t need to be perfect but we do want to hear examples of a change or different way of doing things that had a positive impact on someone’s life, and how that made individuals and practitioners feel.  The stories can reflect any of the principles below.

•         People – putting the individual at the centre by giving them a stronger voice and control over services they receive
•         Well-being – supporting people to achieve their own well-being building on a person’s circumstances, capabilities, networks and communities
•         Earlier intervention – more preventative services, supporting people before their needs become critical
•         Working together – stronger partnership working between all parties involved

We would encourage submissions that include both Welsh and English language stories, and would expect subtitles or translation where only English language stories are available.

We are looking for the work to be completed by March 2018. The maximum budget available is £10,000 (including any applicable VAT) so we will not consider quotes over that amount.

Response to quote

If this is of interest to you, please provide a response to Bethan Roberts on bethan.roberts AT socialcare.wales by Friday, 29 December 2017 at 12pm.

The response will include:

• How you propose to identify stories that show different ways of working under the Act
• Experience of producing digital stories and managing permissions. We would also expect you to demonstrate how you will manage the ethics associated with filming and using images.
• Confirmation of capacity to design and deliver a minimum of two stories by early March 2018
• Confirmation of willingness to work with Social Care Wales to agree the practical arrangements
• Costs options for two or three digital stories, including Welsh language considerations

Please note, Social Care Wales will own the intellectual property on any digital stories that are produced.

Any queries on the work are to be directed to rebecca.cicero at socialcare.wales

social care photo
Photo by WorldSkills UK

——————————————

Gofal Cymdeithasol Cymru’n gwahodd dyfynbrisiau am y gwaith canlynol:

Straeon y Ddeddf: Straeon digidol

Trosolwg

Er mwyn ysbrydoli ymarferwyr i weithio mewn ffyrdd newydd rydym yn chwilio am straeon o fywyd go iawn, am ffyrdd cadarnhaol o weithio, fel rhan o’n gwaith i gefnogi gweithrediad Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (y Deddf). Pwrpas y prosiect yw casglu straeon sy’n dangos effaith gadarnhaol y ffyrdd newydd o weithio, er mwyn ysbrydoli’r rhai sy’n gweithio gyda’r Ddeddf.

Bydd casglu ‘straeon’ go iawn (yn hytrach nag astudiaethau achos damcaniaethol) am effaith y Ddeddf ar fywydau unigolion yn ychwanegiad pwysig at yr amrywiaeth o ddeunyddiau dysgu sydd ar gael. Bydd straeon go iawn yn darparu adnoddau dysgu sy’n dangos arfer da a phwyntiau dysgu a thrafod gwerthfawr am effaith gwneud pethau’n wahanol.

Mae’n wahanol i astudiaethau achos gan ei fod yn canolbwyntio mwy ar ganlyniadau a llai ar brosesau. Gall straeon ddal ‘ysbryd’ y Ddeddf wrth gyflwyno enghreifftiau o achosion oedolion, plant a gofalwyr.

Y manteision yw:
• Enghreifftiau go iawn o sut mae’r Ddeddf yn effeithio ar fywydau unigolion
• Enghreifftiau y gellir eu defnyddio i gefnogi amrywiaeth o weithgareddau dysgu (sesiynau hyfforddi, goruchwylio, cyfarfodydd tîm ac ati)
• Cefnogi ymarfer myfyriol
• Cefnogi gwaith dysgu am y Ddeddf ymysg ystod eang o randdeiliaid – ymarferwyr, rheolwyr, arweinwyr polisi ac ati

Rydym wedi gwahodd straeon gan y sector gofal cymdeithasol gan ofyn iddynt rannu straeon am rywbeth newydd neu wahanol maent wedi’i wneud sydd wedi cael effaith gadarnhaol ar y bobl maent yn gweithio gyda nhw. Yn y tymor hir, y bwriad yw adeiladu ar yr adnodd hwn a chael straeon a fydd yn ein helpu ni i ddysgu o’r hyn wnaeth weithio’n dda a’r pethau na weithiodd cystal.

Bydd y straeon yn ymddangos mewn adran newydd ar hyb gwybodaeth a dysgu Gofal Cymdeithasol Cymru https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/hafan a sianeli eraill. Mae’r prosiect hwn yn gydweithrediad rhwng ADSS Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru, Cydffederasiwn GIG Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Gwaith sy’n ofynnol

Er mwyn dechrau’r gwaith rydym am gael dwy neu dair stori ddigidol o ansawdd da i’w rhoi ar yr hyb. Mae’n rhaid i’r rhain fod yn straeon go iawn. Nid oes rhaid iddynt ddangos hunaniath y rhai yn y stori o reidrwydd ac rydym yn croesawu cyflwyniadau ar ffyrdd creadigol o adrodd y straeon hyn mewn fformat digidol.

Mae angen i’r straeon gynnwys barn ymarferwyr a’r bobl maent wedi’u helpu drwy weithio o fewn egwyddorion y Deddf. Gallai hyn gynnwys asiantaethau maent wedi gweithio gyda nhw hefyd, er mwyn dangos gwaith partneriaeth da.

Nid oes rhaid i’r straeon fod yn berffaith ond rydym am glywed enghreifftiau o newid neu ffordd wahanol o wneud pethau sydd wedi cael effaith gadarnhaol ar fywyd rhywun, a sut mae hyn wedi gwneud i’r unigolyn a’r ymarferydd deimlo. Gall y straeon adlewyrchu unrhyw un o’r egwyddorion isod.

•         Pobl – rhoi’r unigolyn yn y canol drwy roi llais cryfach iddo a mwy o reolaeth dros y gwasanaethau y mae’n eu derbyn
•         Llesiant – cefnogi pobl i sicrhau eu llesiant eu hunain, gan adeiladu ar amgylchiadau, gallu, rhwydweithiau a chymunedau
•         Ymyrraeth gynnar – mwy o wasanaethau ataliol, yn cefnogi pobl cyn i’w hanghenion
droi’n argyfyngus
•         Cydweithio – mwy o weithio mewn partneriaeth rhwng yr holl bartïon dan sylw

Rydym yn annog cyflwyniadau sy’n cynnwys straeon Cymraeg a Saesneg, ac yn disgwyl isdeitlau neu gyfieithu pan ddarperir straeon Saesneg yn unig.

Rydym yn chwilio am y gwaith i’w gwblhau erbyn mis Mawrth 2018. Yr uchafswm o gyllideb sydd ar gael yw £10,000 (gan gynnwys unrhyw TAW) felly ni fyddwn yn ystyried dyfynbrisiau dros y swm hwnnw.

Ymateb i ddyfynbris

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch ymateb at Bethan Roberts yn bethan.roberts  AT gofalcymdeithasol.cymru erbyn canol dydd, dydd Gwener, 29 Rhagfyr 2017 at 12yp.

Bydd yr ymateb yn cynnwys:

• Sut rydych chi’n bwriadu nodi straeon sy’n dangos gwahanol ffyrdd o weithio o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles
• Profiad o gynhyrchu straeon digidol a rheoli caniatadau. Byddem hefyd yn disgwyl i chi ddangos sut y byddwch yn rheoli’r moeseg sy’n gysylltiedig â ffilmio a defnyddio delweddau
• Cadarnhad o allu i gynllunio a darparu o leiaf ddwy stori erbyn mis Mawrth 2018
• Cadarnhad o barodrwydd i weithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru i gytuno ar drefniadau ymarferol
• Opsiynau costau ar gyfer dwy neu dair stori ddigidol, yn cynnwys unrhyw ystyriaethau o ran y Gymraeg

Nodwch, Gofal Cymdeithasol Cymru fydd yn meddu ar yr eiddo deallusol ar unrhyw straeon digidol a gynhyrchir.

Anfonwch unrhyw ymholiadau am y gwaith at rebecca.cicero AT gofalcymdeithasol.cymru

What is a digital story and digital storytelling?

Six features of the digital story we helped people to make as part of the BBC Capture Wales and Cipolwg ar Gymru digital storytelling project, which ran from 2001-2008 at BBC Cymru Wales were that the digital story is:

  1.  a video of about two minutes duration

2. a personal, usually true, story written and voiced by the individual  storyteller

3. a “considered narrative” (Daniel Meadows) usually scripted by the storyteller (c250 words) or proactively told, not reactively in response to a media professional’s questioning

4. illustrated with 20 or so of the storyteller’s own photos or images – sometimes including a short video clip – edited together by the storyteller to make a moving visual narrative

5. may have original music or a relevant sound recording laid over the voice

6. recorded in a workshop with other people who share their own stories and learn from each other

The digital form we used was developed by our whole team, creatively led by Daniel Meadows, with initial inspiration from the late great Dana Atchley and  the people who ran our original training the trainers workshops at the Elan Valley Hotel back in 2001: Joe Lambert & Nina Mullen of StoryCenter.org

Other definitions and descriptions of digital storytelling and the digital story include:

Everyone has a story to tell. All over Wales, people are making Digital Stories about real-life experiences and each story is as individual as the person who made it. Each Digital Story is made by the storyteller themself, using his or her own photos, words and voice.

Digital Stories are short, personal tales from the heart – multimedia sonnets from the people.

Written and published originally by Gareth Morlais on 12 July 2017

 

70 years ago today

“June 5 1944: The call has come at last. We are on our way to the greatest invasion ever, feeling very cool and collected. I pray to be given the strength to go through this like a man and not loose my nerve, and hope that I may return to my little family who are so dear to me.” – John Emrys Williams

John Emrys Williams

This is how my Taid (Welsh for grandfather) began his diary entry  on that dawn of the day of the Normandy Landing in WWII.

He was a signalman on board HMS Diadem and he kept a diary about his life on the ship which I’ve published and maintained online since 2001 at http://www.aberth.com/diadem/

Although Welsh was his first language, he kept the diary in English. This may be because he was taught to write in English rather than Welsh at school; or it may be that keeping notes in languages other than English during the War wasn’t allowed. I wish I’d asked him while he was still alive.

What’s been both surprising and heartwarming has been hearing from the children and grandchildren of others who worked on this ship. You can see links to their stories on the right hand side of the page.

Taid received the Russian Convoys medal from the Russian Embassy on August 14 1992. He passed away April 7 1994. He was 86 years old.

 

 

 

Four new Cardiff hyperlocal websites

Here’s news about four new Cardiff local websites I’ve just started developing…

LlN-banner-700x250-v01

I’ve been running two hyperlocal websites in north Wales for a couple of years now.

I started writing about growing up in Abergele online in 2001. Then a Cardiff local blogging explosion in 2010 inspired me to take things up a notch and move the site to wordpress  at http://www.abergelepost.com. I’ve been so pleased with how this site has turned out, thanks largely to our contributing editors David Huges with 63 posts, Dennis Parr with 14, Nigel Hinton with 8 and John Bowman with 3.

My second site is a Welsh-language one all about my birthplace Colwyn Bay. http://baecolwyn.com has been a project which has enabled me to pilot proofs of concepts in the Welsh language. This is really important to me as there are 50+ papurau bro (community newspapers) in print form, and this fantastic volunteer-led energy needs the tools to be able to migrate online too.

Over the last few months, I’ve started developing four new sites about areas of north Cardiff where I now live: Llandaf, Llandaff North, Fairwater and Radyr.

I’ve just done what I suggest to anyone who’s setting up a new local blog. I’ve let OpenlyLocal, the Centre for Community Journalism and the Media Trust’s Local360Network know about their existence.

The hardest thing now is going to be finding the time to maintain the links to develop these sites.

 

 

 

7 diary dates for UK digital storytellers in Jan & Feb 2014

Information Session on the new Creative Europe programme
MEDIA Antenna Wales and Media Academy Wales present an information session on the new Creative Europe programme at the University of South Wales, Atrium Cardiff Campus on Thursday 16 January 2014.

==================================================

Guardian Masterclass on video journalism and digital storytelling

Learn what it takes to create powerful and engaging video journalism – technically and editorially – from multimedia journalists who have made hundreds of short films for the Guardian.
Dates: Saturday 25 and Sunday 26 January 2014
Times: 10am-5.30pm
In London

================================================

Social Media Exchange – Enhance your Digital Storytelling

By sounddelivery
Monday 27 January 2014 from 09:00 to 18:00 in London

============================================

CEWN: Living Longer, Living Well

Creative Exchange Wales Network
29th January 2014. 9.30-4.30. ATRiuM Cardiff

=============================================

Digital Storytelling for Public Engagement

10:00 – 16:30 Wednesday 5 February 2014
JISC Meeting Rooms, Brettenham House, London

====================================================

Creative Citizens: the conference – Royal College of Art

London September 18-19 2014

Send your abstracts to creativecitizensproject@gmail.com by 5pm (GMT) on Monday 20th January 2014.

==================================

Superhighways

Offers digital storytelling training for charities and social enterprises in south London. Various dates.

======================================

There are more in Wales than you might expect, because this is where I’m based.

Is there photo-archiving software that does this?

I need to start getting a grip on my digital archives this Christmas.
It would speed things up if there were a piece of PC software that does this:

It lets you either lassoo or CRL + click select a bunch of files and then select year > month > day so that file something.jpg gets renamed 20071123-something.jpg and other selected files get the date at the beginning too.

I’ve used Lupas rename in the past, but it doesn’t quite do what I want.

The difference between digital storytelling and TV

SoundDelivery is an organisation led by Jude Habib which does fantastic media work in the community. I was recorded one-to-one at DS8 by Andrea Protheroe for SoundDelivery and I’m grateful to her for sending me the piece on Audio Boo. She said: “Very much enjoyed the conference and my first visit to Cardiff. Hope to return next year.”

 

How to use ‘swooping’ in your storytelling

I made a presentation to Cardiff Geek Speak this month about ‘swooping in storytelling‘ and they asked me to put my presentation online. I haven’t put the whole thing here but I have highlighted  out one section, which looks at some of the elements that make up…

A great story

 E.g. Walking with Maurice by Hanne Jones on the BBC Capture Wales website.

·         Starts with one incident and work out from that.

·         Has a clear point of view (Hanne’s was a personal take).

·         Makes you give a damn – I can’t define how to do this, but I did care for Hanne and her Granddad.

·         Has the stepping-stone-effect: when you reach the other bank you can see where you came from and how you got here.

·         Is told to be heard, not read.

·         Works well even without visuals; would be a great radio piece.

·         Is just long enough.

 

·         Plants mystery bombs (“I found my soulmate” – who is that?)

·         Explodes each mystery bomb, when it’s time (“Maurice is not just my special friend; he is also my Granddad.”)

·         Reveals surprises: “we take time to walk slowly”

 

·         Has swoops of scale: zooms the imagination out from a teardrop at the corner of an eye to a sweeping forest vista.

·         Has swoops of emotion: “cries when he’s happy … and when he’s sad”

·         May have swoops of time: Hanne aged 5, 15, 25, in the future, and then back again.

·         Sometimes has swoops of place: the forest, the garden swing, heaven …

 

·         Etc…

When the storyteller gets this swooping right, they can produce butterflies in the tummy of the person listening to their story. This kind of emotional response is what makes stories memorable and storytellers unforgettable.

Swooping in storytelling - Peregrine Falcon AlaS 01
Swooping in storytelling – photo by Paul Sullivan.

 

Originally written and published by Gareth Morlais on 27 June 2013

DS8 digital storytelling conference review 2013

Digital storytellers from as far afield as Japan to Norway and from Egypt to Canton gathered together in Cardiff on 14 June 2013 for the DS8 digital storytelling conference.

The host, Karen Lewis, co-director of the George Ewart Evans Centre for Storytelling thanked the sponsors – the Arts Council of Wales  welcomed everyone on behalf of DS Cymru and introduced the first guest speaker. (All speakers’ biographies are on the DS8 site)

Mandy Rose
Mandy Rose

Personal factual participation & collaboration are themes running through Mandy Rose‘s Video Nation, Capture Wales and academic career. Speaking of her time with BBC Video Nation, she said: “I think the veto we gave Video Nation diarists to opt out of having their video shown was a first at the BBC.”

Mandy was one of the leaders at BBC Cymru Wales who set up and ran Capture Wales digital storytelling. It was 12 years ago that the first training workshop in Wales happened, led by Joe Lambert and Nina Mullen of CDS. Mandy credited Daniel Meadows, seconded from http://www.cardiff.ac.uk/jomec/ to BBC Wales, for his vision. For example, citing how Daniel ensured Capture Wales was more than just a broadcast project, how important it was that people took a copy of their story home with them from the workshop and how inspiration came from Mass-Observation, early radio documentary makers and from Ivan Illich’s ideas in Tools for Conviviality.

Mandy Rose is now senior research fellow at the Digital Cultures Research Centre, University of the West of England. She’s studying and instigating globally collaborative interactive real-life projects. She ended by challenging traditional broadcasters to engage with emerging participative video content forms and projects.

Pip Hardy
Pip Hardy

Pip Hardy was a memorable guest speaker at DS6 in Aberystwyth. I’ll never forget the digital story she showed back then of an anguished nurse told to fit a catheter in a dying patient because it would be “good practice” for him. In DS8 Pip tacked the ethics of digital storytelling at DS8. Attribution, no-derivative3, non-commercial Creative Commons licenses are the ones @PilgrimPip uses for Patient Voices. Pip screened an early Patient Voices digital story about a ‘closed’ circumcised Somali woman in a maternity ward, and then led a discussion about ethical issues raised in it.

Other morning breakout sessions were: David Frohlich Mobile Digital Storytelling for Development. Grete Jamissen/Suzana Sukovic – Digital Storytelling in Education; Rose Thompson  – Digital Storytelling: Medical Education for the Google Generation. Of the last in this list, Mike Wilson @profmikew tweeted: “Rose Thompson on how Internet as narrative vehicle has changed power relationship in clinical situations. Patients taking the lead now.”

After lunch, there were two further cracking guest speakers and I attended an inspiring breakout led by an old friend….

Darcy Alexandra
Darcy Alexandra

Darcy Alexandra began her presentation by showing powerful protest films from south and central America. One of a silent protest by relatives of family members who had been ‘disappeared’ and another by a film-maker from El Salvador who returned to her village to film a survivor of a massacre there some years ago. She then spoke of her work in the Republic of Ireland with people who were waiting in an asylum centre for their cases to be heard in court. She showed a film by a Serbian visual artist Vukasin who spoke with palpable sadness of not being able to be there at the end of his mother’s life after she warned him not to return to his home as it wasn’t safe for him. As in the case of many refugees and asylum seekers and others moving from one country to another for their won and their families’  safety,  when Vukasin’s mother died he was not even able to attend her funeral.

There have however been two uplifting outcomes for Vukasin today:  he has ” received leave to remain in Ireland, and completed an MA in Visual Arts.” Do watch Vukasin’s digital story.

Yasmin Elayat
Yasmin Elayat

“What if we can get a country to write its own history?” The energy of young Egyptian video-makers and social media commentators was carried into DS8 like a flag by #18daysinEgypt’s Yasmin Elayat. She spoke of their use of social media in sharing the story of the revolution in Egypt by the people protesting. Tools like Mozilla Popcorn Maker help to add contextual metadata to each story when presenting unfolding events. And there were some stories I hadn’t heard before: like the lovers who met after making fleeting eye contact across a crowded Tarhir Square; the image of charging military rushing the photo journalist who captioned it ‘the image that nearly took me’; and the motorcycle-riders who rode where ambulances couldn’t reach and skidded into tear gas clouds to rescue the injured.

There was a great question at the end of Yasmin’s session, about the fragility of archives. Greece’s national broadcaster has just closed, said the questioner. What happens to these videos and stories if social media sites go under? This is a safeguarding question I’d like to explore some more. Especially considering how precious these artifacts are if the challenge is for individuals to collectively write their own history.

Aske Dam
Aske Dam

I’ve known Aske Dam of IMA Norway for some time. He came to observe an early digital storytelling workshop I worked on with post-graduate students of Cardiff University’s JOMEC with Daniel Meadows and the rest of the Capture Wales team. Aske’s also worked extensively in Japan and is highly-respected by the people I know there. His breakout session was a call for communities to use local cinemas and cinema technology to share and respond to each others’ digital stories. Instead of showing PowerPoint slides, Aske made his presentation using the DLP (Digital Light Processing) digital cinema format on Chapter’s cinema projector.

Because I’m so interested in hyperlocal media, I was delighted when Aske showed examples of Japan’s early rural local cable TV broadcasts. Farming prices were chalked onto a blackboard, with a black-and-white camera pointing at it. Presenters dialled into the local police station live on camera and asked the officer if there had been any accidents today. Local stories were written by local people and then acted out live on TV by professional touring drama companies. Every piece of content was relevant to its local rural audience.

Aske also spoke of the importance of local radio after disasters like Japan’s 3/11 earthquake, tsunami and nuclear incident in 2011. When mobile phone and other communications networks were down, lists of the survivors and those who’d been killed were drawn up in shop windows and local reporters would read the names on radio.

Other afternoon breakout sessions were by one of Britain’s busiest digital storytellers Alex Henry  about using iPad technology to capture memories of Newcastle’s heritage. And Carlotta Allum spoke about her Stretch Story Box project.

The afternoon was brought to a close with thanks to the organisers, speakers, sponsors (Arts Council of Wales) and a look ahead to an evening of storytelling later on at Chapter, Cardiff.

I’d summarise the theme of DS8 as being about citizens’ use of social media and digital storytelling in documenting events truthfully and in seeking justice.

This Wales digital storytelling conference review is something I’ve done every year. Because it’s so dark in the hall, I do apologise to the speakers for the poor quality of my photos.

If you’d like to read previous years’ reviews, here are the links:

DS7 (2012);  DS6 (2011); DS5 (2010); DS4 (2009), DS3 (2008) and DS2 (2007). Unfortunately, the record of DS1 is no longer online.